top of page

PRIVACY VERKLARING

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening, gevestigd aan Hilvertsweg 40 1214 JJ Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening) tussen zit. VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: DizzyData, Afas Profit, Nextens, ExactOnline. Deze programma’s maken soms gebruik van automatisering waar enkel tijdens de kwartaalijkse, en.of de jaarlijkse controle menselijke controle wordt toegepast.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende belastingplichtige persoonsgegevens: met een bewaar termijn van 5 jaar.

Zaken die na de bewaarplicht van 5 jaar nog niet zijn opgehaald door de klant, die scannen wij in en documenteren wij nog 5 jaar elektronisch. Na deze datum wordt het vernietigt.

Fysieke stukken vernietigen wij met behulp van Renewi (voorheen van Loenen) die ons een archiefcontainer leveren die gesloten wordt.

Elektronisch stukken worden simpelweg verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdwfiscaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDW Fiscale & Administratieve dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computersystemen zijn beveiligd met de laatste technieken, fysieke stukken worden achter slot en grendel bewaard.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdwfiscaal.nl

bottom of page